2008-02-20 Jaarvergadering


Een van de steeds terugkerende zaken als club is het houden van de statutair voorgeschreven vergadering. Voor ons was dat ditmaal op 20 februari. Helaas was onze voorzitter Bert Breeschoten door ziekte nog steeds verhinderd. Binnen het bestuur werd afgesproken dat Harry de vergadering zou leiden.

Belangrijkste punten van de agenda waren de verkiezing van voorzitter en secretaris. Secretaris stelde zich herkiesbaar en werd herkozen.

Door ziekte moest voorzitter te kennen geven zijn functie niet langer naar behoren te kunnen uitvoeren en stelde zich daarop niet herkiesbaar. Op voorstel van het bestuur werd Jan de Bloois kandidaat gesteld en aangezien geen tegen-kandidaten werden gesteld ook bij acclamatie gekozen. Jan heeft de functie daarop ook aanvaard.

Verder werd besloten meer via Internet te gaan doen (via e-mail doorgeven van zaken mbt programma). De website zal worden aangepast waardoor ook een besloten deel voor leden kan worden opgezet. Het clubblad IN BEELD zal verder niet meer in gedrukte vorm verschijnen, maar wel beschikbaar zijn op de website. Downloaden en afdrukken is dan altijd mogelijk.© FVCZ.NL